Click thumbnail to view portfolio. 

 Reenactment of Living

Reenactment of Living

 Dictionary of Experiences

Dictionary of Experiences

 Still    Life

Still   Life

 Rio

Rio

 Brooklyn

Brooklyn

 Houston

Houston