Click thumbnail to view portfolio. 

Reenactment of Living

Reenactment of Living

Dictionary of Experiences

Dictionary of Experiences

Still    Life

Still   Life

Rio

Rio

Brooklyn

Brooklyn

Houston

Houston